Zahrajte si s námi o balíček Iswari a Nutspread!

IMG_1244_upravená.jpg

Milí zákazníci, pojďte si s námi na Facebooku a Instagramu zasoutěžit o balíček dobrot ke snídani! Kompletní pravidla najdete zde :)

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž o Iswari snídaňovou směs a Nutspread ořechové máslo. (dále jen „Soutěž"):

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Iswari Superfood, s. r. o., IČO: 24768073,  se sídlem Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 172704. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram.

2. Termín a místo konání Soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky, od 4. 8. 2019 20:00 h do 6. 8. 2019 23:59 h, na sociální síti Instagram, a to výhradně prostřednictvím webové stránky https://www.instagram.com/iswari.cz/ , na které se nachází oficiální stránky Iswari Superfoods, s. r. o. na Instagramu (dále jen IG ISW CZ).

3. Základní principy Soutěže

3.1 Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

3.2 Výhrou v Soutěži jsou produkty značky Iswari Superfood a Nutspread.

3.3 Organizátor Soutěže vybere 2 výherce na základě nejoriginálnějšího komentáře. Výběr komentáře provede Organizátor dle vlastního uvážení.

4. Účastníci Soutěže, podmínky účasti v Soutěži a její průběh

4.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

4.2 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi.

4.3 Podmínkou účasti v Soutěži je sledování účtu IG ISW CZ na Instagramu, přihlášení se účastníkem Soutěže do svého instagramového profilu a nahrání (uveřejnění) komentáře pod soutěžním postem (komentářem).

4.4 Nahráním příslušného komentáře na profil IG ISW CZ účastník Soutěže souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zároveň potvrzuje, že je starší 18 let, má doručovací adresu na území České republiky a uděluje pořadateli Soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6. těchto pravidel.

4.5 Výhru získají 2 soutěžící. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, tedy s jednou odpovědí na soutěžní otázku. V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované odpovědi na soutěžní otázku není možné jakkoliv měnit či upravovat; tato úprava odpovědi na soutěžní otázku se považuje za novou odpověď na soutěžní otázku a tím i za opakovanou účast v Soutěži (k těmto úpravám původní odpovědi na soutěžní otázku se tak nepřihlíží). Výhru v Soutěži každý jednotlivý soutěžící může získat pouze jednu. Příspěvky v rámci Soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat 4. 8. 2019 od 20:00 h do 6. 8. 2019 23:59 h. Každý jednotlivý soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram, splňujícím podmínky sociální sítě Instagram. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do Soutěže nahrané příspěvky) ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

4.6 Organizátor Soutěže vybere 2 výherce na základě nejoriginálnějšího komentáře na soutěžní otázku: Co nejraději snídáte a proč?“ Výběr komentáře provede Organizátor dle vlastního uvážení. Uvedení výherce bude zveřejněno prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem (komentářem). Výherce bude kontaktován nejpozději do 8. 8. 2019 do 12:00 h a bude vyzván k předání kontaktních údajů na e-mail Organizátora.

4.7 Ze Soutěže budou vyřazeny příspěvky, které:

- neodpovídají zadanému tématu Soutěže;

- vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této Soutěže;

- obsahují prvky násilí či pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy;

- nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;

- mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

- obsahují náboženský nebo politický podtext;

- by mohly poškodit dobré jméno pořadatele Soutěže;

- zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

- u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek Soutěže.

4.8 O tom, zda příspěvek vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje výhradně pořadatel Soutěže.

4.9 Soutěžní příspěvek pořizuje každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním příspěvku. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení odpovědi na soutěžní otázku na profil IG ISW CZ.

5. Výhry v Soutěži

5.1 Organizátor Soutěže vybere dva výherce, přičemž každý z nich získá následující produkty značky Iswari Superfood a Nutspread: Snídaňová směs Iswari 300 g dle vlastního výběru, ořechové máslo Nutspread 250 g.

5.2 Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.3 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

5.4 Uvedení výherce bude zveřejněno prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem (komentářem). Výherce bude kontaktován nejpozději do 8. 8. 2019 12:00 h a bude vyzván k předání kontaktních údajů na e-mail Organizátora. Výhry budou výhercům doručovány na jimi uvedenou korespondenční adresu co nejdříve po předání kontaktních údajů na e-mail Organizátora.

V případě, že výherce neodpoví na komentář ze strany Organizátora do 14 dnů, ztrácí nárok na výhru, není-li sjednáno jinak.

5.5 Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

- správcem osobních údajů je Organizátor Soutěže;

- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;

- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);

- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;

- rozsah údajů: údaje z účtu soutěžícího na Instagramu (jméno, příjmení, případně přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře dle těchto pravidel (jméno, příjmení, adresa) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 18 let).

7. Projevy osobní povahy a licenční oprávnění

7.1 Účastníci zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků Soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry v Soutěži), a to po dobu, která skončí uplynutím 3 let od ukončení Soutěže.

7.2 Soutěžící prohlašuje, že příspěvek vytvořil sám či má povolení autora k jeho šíření. Prohlašuje také, že jakékoliv osobnostní atributy obsažené v rámci příspěvku jsou získány se souhlasem osob, jichž se týkají a tyto osoby souhlasí s jeho zveřejněním. Soutěžící rovněž prohlašuje, že využitím příspěvku v rozsahu a způsobem popsaným v těchto podmínkách Soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k takovým příspěvkům či k jejich části. V případě, že se v průběhu Soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli Soutěže nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli Soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

7.3 Všechny příspěvky nahrané na sociální síť Instagram do Soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem pořadatele Soutěže, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a v rozsahu dle těchto pravidel bez dalšího souhlasu účastníka Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že zveřejněný soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele Soutěže a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

7.4 V případě, že příspěvek nahraný účastníkem Soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takový předmět obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Předměty“), zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) účastník Soutěže bezplatně uděluje a poskytuje pořadateli Soutěže nevýhradní oprávnění (licenci) k užití každého takového Předmětu, a to ke všem způsobům užití, zejména k zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele Soutěže, oficiálních sociálních profilech pořadatele Soutěže či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele Soutěže ve smyslu jejich šíření a užití v médiích po celou dobu trvání majetkových autorských práv k takovému Předmětu a bez územního či účelového či množstevního omezení. Pořadatel Soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu Předměty využít samostatně nebo ve spojení s Předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky.

7.5 Zapojením se do Soutěže soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za příspěvek, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník Soutěže je povinen pořadateli Soutěže uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

8.3 Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

8.4 Zapojením do Soutěže berou soutěžící rovněž na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

8.5 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěž, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@iswari.cz.

V Praze dne 4. srpna 2019

 

 

Zajímá vás, co je u nás nového?

Sledujte nás